top of page

Privacy- en Cookiebeleid

Bescherming van persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor MV Machinery Parts NV (hierna "MV Parts" genoemd). MV Parts verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de MV Parts-website (www.mvparts.eu) en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. MV Parts verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “Privacywet”), na te leven. Huidig privacy –en cookiebeleid (hierna “Privacy –en Cookiebeleid”) is opgesteld om u te informeren over welke gegevens MV Parts verzamelt wanneer u de Website bezoekt, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan. Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met ons Privacy –en Cookiebeleid.

Persoonsgegevens
In principe kan u de Website bezoeken zonder zelf enige persoonsgegeven aan ons mee te delen. Wanneer u zich evenwel wenst aan te melden op de Website of wanneer u wenst te genieten van bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden (ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), dient MV Parts te kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Verwerking en gebruik van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing- of promotionele acties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten.Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn of voor de desbetreffende doeleinden of voor andere verwerkingen waarvoor wij u toestemming hebben verkregen. Wij zorgen ervoor dat voor elke soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Melding persoonlijke gegevens
Alle persoonsgegevens die u ons meedeelt blijven strikt vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden opgenomen in de interne databank van MV Parts en zullen niet worden meegedeeld aan derden.
Uw persoonsgegevens kunnen wel aan de andere organisaties en bedrijven binnen de MV Parts-groep meegedeeld worden. De ondernemingen binnen de MV Parts-groep treden dan op als onderaannemers van MV Parts en als “verwerkers” van uw persoonsgegevens in de zin van de Privacywet. Het is deze ondernemingen niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene hierboven aangegeven. Deze ondernemingen hebben enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens op. 
Anders dan hiervoor bedoeld, worden uw persoonsgegevens door ons niet aan andere ondernemingen of derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger mochten de activa van MV Parts of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen. 

Cookies
De Website maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met pagina's van de Website worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 
Waar gebruiken wij cookies voor ?
De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel om het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en te personaliseren of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te leveren.


De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de Website niet naar behoren worden gebruikt.

  2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

  3. Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die MV Parts in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, producten in de winkelwagen e.d.m.) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de Website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen. 

 

Cookies beheren en verwijderen

U kan uw webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze Website.
Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst MV Parts naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering
U heeft op ieder ogenblik een kosteloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  Daarnaast heeft u het recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens.
Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van MV Parts op de contactgegevens vermeld onderaan of door het versturen van een e-mail naar info@mvparts.eu, mits bewijs van uw identiteit.

Intrekking van toestemming en verzetsrecht
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Website te allen tijde intrekken en u kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u ons een e-mail sturen naar info@mvparts.eu.

Beveiliging persoonsgegevens
Ten behoeve van de beveiliging tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijziging van de door ons verwerkte persoonsgegevens gebruiken wij gepaste veiligheidsmaatregelen, waaronder een https-omgeving met certificaat, een CSFR-beveiliging van de formulieren en een gescheiden publieke en adminlogin. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige informatieoverdracht tussen uw computer en onze systemen, kunnen wij niet garanderen dat aan ons via internet toegestuurde informatie afdoende is beveiligd.

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de Website. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de Website vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.
Deze Privacy Statement geldt alleen voor het verwerken van persoonsgegevens verkregen via deze Website. De Website bevat daarnaast hyperlinks naar andere websites die technisch niet gecontroleerd noch aan herziening onderworpen worden door MV Parts. Bijgevolg kan MV Parts de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze websites andere dan de MV Parts-Website niet garanderen, noch de beschikbaarheid van deze websites. Om die redenen aanvaardt MV Parts geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruikt van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites vindt plaats op eigen risico.

Wijzigingen
MV Parts behoudt zich het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen of the updaten op eender welk moment. De Privacy Statement werd voor het laatst gewijzigd op 30/05/2016.
 
Meer vragen ?
Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, dan kan u ons contacteren per brief, per e-mail (via onderstaande adresgegevens) of via onze klantendienst.  We behandelen uw vragen zo snel mogelijk.
MV Parts is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.


MV Machinery Parts nv
Waregemstraat 64
B - 8540 DEERLIJK
BTW BE 0665 921 331
info@mvparts.eu
 
Datum: 09-09-2022

bottom of page